Opšti uslovi prodaje

1. Opšte

1.1. Sledeći uslovi važe za sve ponude i svaku prodaju ili isporuku robe društva Hermi, d.o.o. (u daljem tekstu HERMI, d.o.o. ili prodavac)

1.2. Uslovi kupca ili bilo koji drugi uslovi važe samo ako ih je u pismenom obliku potvrdilo društvo HERMI, d.o.o.

1.3. Usmeni ugovori su validni samo ako ih je u pismenom obliku potvrdilo društvo HERMI. Naše potvrde, poslate faksom ili i-mejlom, takođe se smatraju pismenom potvrdom.

1.4. Potvrđeni dogovor o izmeni pojedinačne tačke iz opštih uslova HERMI, d.o.o. ne utiče na važenje drugih tačaka ili odredbi ovih uslova.

1.5. Kupac odnosno naručilac prihvata opšte uslove prodaje HERMI, d.o.o. prilikom izdavanja porudžbine, a najkasnije prilikom prijema robe.

1.6. Opšti uslovi se odnose isključivo na prodaju materijala i proizvoda društva HERMI, d.o.o.

2. Ponude i porudžbine

2.1. Ponude prodavca nisu obavezujuće. Porudžbina kupca je obavezujuća za prodavca nakon pismene potvrde.

2.2. Skice, tehnički crteži i drugi prilozi ili dokumenti priloženi uz ponudu su obavezujući za nas samo ako su izričito određeni u porudžbini. Ovi prilozi ili dokumenti služe samo za ličnu upotrebu kupca i ne mogu se umnožavati ili stavljati na raspolaganje trećim licima bez pismene dozvole prodavca.

2.3. U slučaju otkazivanja porudžbine, kupac je dužan da nadoknadi društvu HERMI, d.o.o. sve troškove nastale u vezi sa tom porudžbinom do dana otkazivanja.

2.4. U slučaju da kupac naručuje uz mogućnost otkazivanja, kupac je dužan da otkaže robu u roku navedenom u porudžbini. U suprotnom, HERMI, d.o.o. može da po svom nahođenju odredi rok isporuke ili čak otkaže obaveze za isporuku preostale robe. Rok plaćanja počinje da teče od dana otpremanja robe.

3. Politika cena

3.1 Osim ako nije drugačije naznačeno, cene prodavca su date uz paritet EXV (Franko fabrika) HERMI, d.o.o., Celje, uključujući troškove pakovanja i pripreme robe za transport. Sve date cene su neto cene i ne uključuju PDV.

3.2 Prodavac može promeniti cene u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

3.3 Navedena cena važi u trenutku kupovine i nakon potvrde porudžbine prodavac je više ne može menjati, bez obzira na odredbu iz tačke 3.2.

3.4 Eventualni popusti se dogovaraju u pisnemoj formi za svaku porudžbinu pojedinačno.

4. Uslovi plaćanja

4.1 Obaveza dospeva na naplatu u rokovima navedenim na ispostavljenim računima. Za kašnjenje u plaćanju, prodavac zadržava pravo da obračuna zakonsku zateznu kamatu od dana kašnjenja do uplate i sve troškove nastale u vezi sa naplatom.

4.2. Pri poslovanju sa kupcima u inostranstvu, uslovi plaćanja vezani za pojedinačnu porudžbinu su istovremeno navedeni u ponudi i potvrdi o prijemu porudžbine.

4.3. Novi kupci u inostranstvu za prve tri porudžbine moraju da uplate uplatiti sto posto avansa po izdatom predračunu pre isporuke robe.

5. Vreme isporuke i isporuke robe

5.1. Rok isporuke počinje da teče nakon što društvo HERMI, d.o.o. potvrdi porudžbinu.

5.2. Prodavac prodaje robu kupcu po paritetu EXV (franko fabrika) skladište prodavca, u skladu sa Incoterms 2020.

5.3. Rok isporuke ili datum isporuke podrazumeva dan kada je roba poslata iz skladišta prodavca ili dan kada je kupac preuzeo robu iz skladišta prodavca. Isporukom se smatra i uručivanje robe prevozniku.

5.4. Zadržavamo pravo na delimične isporuke robe.

5.5. Potvrđeno vreme isporuke može se produžiti u slučaju naknadne promene porudžbine kupca (količina, tehnička specifikacija robe i sl.) i u slučajevima kada HERMI, d.o.o. nema nikakav uticaj, odnosno u slučajevima više sile. Pod višom silom podrazumevamo produženje rokova isporuke zbog većih kvarova mašina u fabrici prodavca ili njegovih dobavljača, štrajkova, elementarnih i drugih nepogoda, vanrednog stanja i sl. Viša sila takođe podrazumeva značajno produženje rokova isporuke naših dobavljača zbog produženja rokova isporuke njihovih podizvođača. Produženje roka isporuke u takvim slučajevima jednako je trajanju više sile i vremenu potrebnom za ponovno pokretanje proizvodnje kod prodavca ili njegovog dobavljača.

5.6. Za porudžbine primljene iz inostranstva, isporuka naručene robe se naplaćuje kupcu po stvarnim troškovima transporta.

6. Zadržavanje vlasništva

6.1 Roba ostaje u vlasništvu društva HERMI, d.o.o. sve dok ne bude u potpunosti plaćena.

7. Reklamacije

7.1 Sve reklamacije koje se odnose na nepravilnosti ili oštećenja primljene robe moraju se podneti u roku od 8 dana od dana prijema robe. Ukoliko HERMI, d.o.o. uvaži i potvrdi reklamaciju, vrši se besplatna zamena robe o trošku društva HERMI, d.o.o.

8. Zaštita poverljivih i drugih podataka

8.1 Kupac ne sme otkrivati, deliti ili objavljivati poverljive i druge podatke koje dobije tokom pregovora sa prodavcem o zaključivanju i realizaciji poslovne saradnje, bilo kom fizičkom ili pravnom licu, bez prethodne pismene saglasnosti prodavca, osim svojim zaposlenima koji su u obavezi da se pridržavaju ovih odredbi. Kupac takođe ne sme da koristi poverljive informacije u bilo koju drugu svrhu.

8.2 Kupac se slaže da će postupati uz razumnu pažnu u sprečavanju bilo kakvog neovlašćenog otkrivanja poverljivih informacija, i ni u kom slučaju uz manje pažnje nego što primenjuje da zaštiti svoje najpoverljivije informacije.

9. Nadležnost

9.1 Naručivanjem ili kupovinom robe od prodavca, kupac izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa ovim opštim uslovima i da prihvata sve odredbe ovih opštih uslova.

9.2 Svi eventualni sporovi rešavaće se u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije, a nadležan je Okružni sud u Celju.

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 26 deo br. 3

11283 Beograd

Srbija