1. O politici privatnosti


  Svrha politike privatnosti Hermi d.o.o. (u daljem tekstu: „Politika privatnosti“) je upoznavanje korisnika usluga društva Hermi d.o.o. i drugih lica (u daljem tekstu: „lica“) sa svrhom i osnovom za obradu ličnih podataka u društvu Hermi d.o.o, Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje (u daljem tekstu: „Društvo“) i pravima lica koja su povezana s tim. Društvo posvećuje posebnu pažnju bezbednosti vaših ličnih podataka. Svi lični podaci koje nam date tretiraju se poverljivo i koriste se samo u svrhu za koju su dati. Vašim ličnim podacima upravljamo sa najvećom pažnjom, uzimajući u obzir važeće zakone i najviše standarde obrade podataka. O bezbednosti vaših ličnih podataka brinemo, između ostalog, odgovarajućim organizacionim merama, radnim procedurama i naprednim tehnološkim rešenjima, kao i uz pomoć eksternih stručnjaka u cilju što efikasnije zaštite vaših ličnih podataka. Takođe koristimo odgovarajući nivo zaštite i razumne fizičke, elektronske i administrativne mere da zaštitimo prikupljene podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ličnih podataka ili neovlašćenog pristupa ličnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

  Istovremeno ova politika privatnosti dodatno pojašnjava saglasnost koju ste dali za obradu vaših ličnih podataka.

  U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EC van snage (u daljem tekstu: „Opšta uredba o zaštiti podataka“), ova Politika privatnosti obuhvata sledeće informacije:
  • kontakt podatke društva,
  • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta ličnih podataka lica,
  • periodi čuvanja pojedinačnih vrsta ličnih podataka,
  • prava lica u pogledu obrade ličnih podataka,
  • pravo na podnošenje prigovora u vezi sa obradom ličnih podataka,
  • važenje Politike privatnosti.

 2. Lični podaci koje sakuplja društvo

  Ako ste samo posetilac internet stranice, sakupljamo podatke o vama isključivo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluge ili klijent, skupljamo i druge podatke o vama koji su nam potrebni za pružanje usluga koje naručite odnosno koristite. Ovi lični podaci podrazumevaju:
  • ime i prezime
  • kontakt i-mejl
  • kontakt telefon
  • IP adresa
  • informacije koje sun am potrebne da damo ponudu prema vašem upitu (vaša adresa, poreski broj).

 3. Kontrolor podataka

  Kontrolor podataka koji se obrađuju u skladu sa ovom Politikom privatnosti je Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje.
 4. Kategorije lica čiji se lični podaci obrađuju

  Ova politika privatnosti namenjena je svima koji su se pretplatili i/ili koriste naše usluge ili su nam poslali upit, kao i onima koji posećuju našu internet stranicu.

 5. Svrhe obrade i osnove za obradu podataka

  5.1. Obrada na osnovu ugovora:

  U okviru ostvarivanja ugovornih prava i ispunjenja ugovornih obaveza, društvo obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe: identifikacija lica, priprema ponude, zaključivanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obaveštavanje o mogućim promenama, dodatni detalji i uputstva o načinu korišćenja usluga, rešavanju eventualnih tehničkih problema, prigovora i reklamacija, obračunavanje usluga i druge svrhe neophodne za realizaciju ili zaključivanje ugovora između društva i lica.

  Prilikom obračunavanja usluga, na osnovu poreskih propisa, dobijamo i obrađujemo vašu adresu za ispravno izdavanje računa.

  5.2. Obrada na osnovu zakona:

  Na osnovu legitimnog interesa, vaše lične podatke koristimo da otkrijemo i sprečimo lažnu upotrebu i zloupotrebu usluga, zatim da osiguramo stabilan i bezbedan rad našeg sistema i usluga, kao i da primenimo mere informacione bezbednosti, ispunimo zahteve za kvalitetom usluga i otkrijemo tehničke kvarove sistema i usluga.

  Na osnovu legitimnog interesa, vaše lične podatke takođe koristimo u svrhu moguće prinudne naplate, sudske i vansudske naplate potraživanja.
  U skladu sa Opštom uredbom, u slučaju da sumnja na zloupotrebu, društvo može obraditi podatke lica u odgovarajućoj i proporcionalnoj meri u svrhu identifikacije i sprečavanja moguće prevare ili zloupotrebe i može, ako je potrebno, te informacije proslediti drugim pružaocima takvih usluga, poslovnim partnerima i policiji, javnom tužilaštvu ili drugim nadležnim organima. U cilju sprečavanja buduće zloupotrebe ili prevare, podaci o istoriji identifikovanih zloupotreba ili prevara u vezi sa licem, koji uključuju podatke o pretplatničkom odnosu i, na primer, IP adresu, mogu se čuvati pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.

  5.3. Obrada na osnovu saglasnosti za obradu ličnih podataka:

  Obrada podataka se takođe može zasnivati na saglasnosti koju vi date društvu.
  Saglasnost se može odnositi, na primer, na informisanje o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pruža društvo. Svrha takvog informisanja je da što više približi usluge vašim potrebama i željama i da poveća njihovu korisnu vrednost za vas. Informisanje se vrši putem kanala koje ste odabrali u saglasnosti. Saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, kako je definisano u politici privatnosti.

  Svoju saglasnost možete povući ili izmeniti u bilo kom trenutku na isti način na koji ste je dali ili na drugi način definisan politikom privatnosti, pri čemu društvo zadržava pravo da identifikuje kupca. Izmena saglasnosti se može izvršiti i putem i-mejla info@hermi.si ili pisanim zahtevom koji šaljete na adresu sedišta društva.

  Povlačenje ili izmena saglasnosti se odnosi samo na podatke koji se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti. Poslednja saglasnost koju smo dobili od vas smatra se važećom. Mogućnost povlačenja saglasnosti ne predstavlja pravo lica da izađe iz poslovnog odnosa sa društvom.

  Podaci za koje ste dali saglasnost i niste je povukli kasnije obrađuju se do dve godine nakon prestanka poslovnog odnosa sa društvom.

 6. Ograničenja u prenosu ličnih podataka

  Ukoliko je potrebno, ovlastićemo druga društva i lica da obavljaju određene zadatke koji doprinose našim uslugama. U tom slučaju, društvo može preneti lične podatke takvim pažljivo odabranim eksternim obrađivačima podataka, koji će sa društvom zaključiti ugovor o obradi ličnih podataka ili sličan drugi obavezujući dokument (u daljem tekstu: „ugovor o obradi podataka“). Eksternim obrađivačima podataka ćemo obezbediti ili učiniti dostupnim takve podatke samo u meri koja je neophodna za određenu svrhu. Eksterni obrađivač ne može koristiti ove podatke ni u koje druge svrhe, pri čemu ispunjava najmanje sve standarde za obradu ličnih podataka predviđene važećim zakonodavstvom. Eksterni obrađivači podataka su se ugovorom obavezali društvu da će poštovati poverljivost vaših ličnih podataka.

  Na osnovu obrazloženog zahteva, društva dostavljaju lične podatke i nadležnim državnim organima koji imaju pravnu osnovu za takvo dostavljanje. Hermi, d.o.o. će, na primer, odgovoriti na zahteve sudova, organa za sprovođenje zakona i drugih državnih organa, koji takođe mogu uključivati državne organe iz drugih država članica EU.

 7. Period čuvanja ličnih podataka

  Period čuvanja podataka određuje kategorija podataka. Podatke čuvamo najviše onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni, odnosno do isteka roka zastarelosti za ispunjenja obaveza ili zakonski propisanog roka čuvanja.

  Računovodstveni podaci i kontakt podaci o fizičkim licima povezani sa njima mogu se čuvati u cilju ispunjavanja ugovornih obaveza do potpune naplate usluge ili do isteka roka zastarelosti za pojedinačna potraživanja, koji može biti od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina po isteku godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

  Ostali podaci dobijeni na osnovu vaše saglasnosti čuvaju se za vreme trajanja poslovnog odnosa i 2 godine nakon prestanka poslovnog odnosa, osim ako zakonom nije predviđen duži rok čuvanja. Ukoliko lice koje je dalo saglasnost za obradu ličnih podataka nije sa nama osnovalo poslovni odnos, njegova saglasnost važi 2 godine od davanja saglasnosti ili do povlačenja saglasnosti.

  Na kraju perioda čuvanja, podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, osim ako zakonom nije drugačije određeno za pojedinačne vrste podataka.

 8. Prava pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka

  Mi garantujemo ostvarivanje vaših prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja. O vašem zahtevu ćemo odlučiti u roku od mesec dana od prijema zahteva. U slučaju složenosti i velikog broja zahteva, rok se može produžiti za najviše dva dodatna meseca. U slučaju da produžimo rok, obavestićemo vas o svakom takvom produženju u roku od mesec dana od prijema zahteva, zajedno sa razlozima za kašnjenje.
  Zahteve u vezi sa ostvarivanjem vaših prava primamo na i-mejl info@hermi.si ili poštom na adresu Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje.

  Ukoliko podnesete svoj zahtev elektronskim putem, mi ćemo vam dostaviti podatke elektronskim putem kad god je to moguće, osim ako ne zatražite drugačiju dostavu.

  Kada postoji razumna sumnja u vezi sa identitetom lica koje podnosi zahtev u vezi sa nekim od njegovih ili njenih prava, možemo zatražiti davanje dodatnih informacija koje su neophodne da potvrdimo identitet lica.

  U slučaju da su zahtevi lica očigledno neosnovani ili preterani, naročito zato što se ponavljaju, društvo može:
  - naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove slanja informacija ili komunikacije ili sprovođenja zatražene mere, ili
  - odbiti da preduzme mere u vezi sa zahtevom.

  Omogućujemo vam sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:
  (i) pravo na pristup podacima

  (ii) pravo na ispravku podataka

  (iii) pravo na brisanje podataka

  (iv) pravo na ograničenje obrade podataka

  (v) pravo na prenosivost podataka

  (vi) pravo na prigovor


  (i) pravo na pristup podacima

  U svakom trenutku imate pravo da znate da li se lični podaci u vezi sa vama obrađuju i, ako je tako, pravo na pristup ličnim podacima i sledećim informacijama:
  - svrha obrade,
  - vrste ličnih podataka koji se obrađuju,
  - korisnici ili kategorije korisnika kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriven,
  - predviđeni period čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se primjenjuju za određivanje tog perioda,
  - postojanje prava da zahtevate od kontrolora podataka da ispravi ili izbriše lične podatke ili da ograniči obradu vaših ličnih podataka, ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu,
  - pravo na podnošenje prigovora nadležnom organu,
  - ako lični podaci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije u vezi sa izvorom.


  (ii) pravo na ispravku podataka

  Imate pravo na ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odlaganja i, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih ličnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave.


  (iii) pravo na brisanje podataka

  Imate pravo na brisanje ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja kada postoji jedan od sledećih razloga:

  - kada lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni,
  - kada povučete saglasnost na osnovu koje se vrši obrada, a ne postoji nikakav drugi pravni osnov za obradu,
  - kada uložite prigovorite na obradu podataka i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za njihovu obradu,
  - kada su lični podaci obrađeni bez pravnog osnova,
  - kada se lični podaci moraju izbrisati da bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa zakonodavstvom EU ili Slovenije.


  (iv) pravo na ograničenje obrade podataka

  Imate pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja kada postoji jedan od sledećih razloga:

  - kada osporite tačnost podataka na period koji nam omogućava da proverimo tačnost ličnih podataka,
  - obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju ličnih podataka i umesto toga zahtevate ograničenje njihove upotrebe,
  - nama više nisu potrebni vaši lični podaci za potrebe obrade, ali su vama potrebni za potvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva,
  - ukoliko ste uložili prigovor u vezi sa obradom, na osnovu legitimnih interesa društva, dok se ne potvrdi da su naši legitimni razlozi jači od vaših razloga.

  Kada je obrada vaših ličnih podataka ograničena u skladu sa prethodnim stavom, takvi lični podaci, sa izuzetkom njihovog skladištenja, obrađuju se samo uz vašu saglasnost, da ostvarite, sprovedete ili odbranite pravni zahtev ili da bi se zaštitila prava drugog fizičkog ili pravnog lica.

  U obavezi smo da vas obavestimo pre nego što ukinemo ograničenje obrade vaših ličnih podataka.


  (v) pravo na prenosivost podataka

  Imate pravo da u strukturiranom mašinski čitljivom obliku koji se uobičajeno koristi dobijete svoje lične podatke koji su nam dostavljeni, kao i pravo da nesmetano prosledite ove podatke drugom kontroloru kada se obrada zasniva na vašem pristanku i obrada se vrši automatizovanim sredstvima. Na vaš zahtev, i gde je to tehnički izvodljivo, lični podaci se mogu preneti direktno drugom kontroloru podataka.


  (vi) pravo na prigovor

  Kada obrađujemo vaše podatke na osnovu legitimnog interesa u marketinške svrhe, možete se usprotiviti takvoj obradi u bilo kom trenutku.

  Prestaćemo da obrađujemo vaše lične podatke osim ako nemamo ubedljive razloge za obradu koji su važniji od vaših interesa, prava i sloboda, ili za dokazivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

 9. Pravo na podnošenje prigovora u vezi sa obradom ličnih podataka

  Sve prigovore u vezi sa obradom vaših ličnih podataka možete poslati i-mejlom info@hermi.si ili poštom na adresu Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje.

  U slučaju da o vašem zahtevu ne odlučimo u zakonskom roku ili odbijemo vaš zahtev, imate mogućnost da uložite žalbu Povereniku za informacije.

  Takođe imate pravo da uložite prigovor direktno Povereniku za informacije ukoliko smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši slovenačke ili EU propise u oblasti zaštite ličnih podataka.

  Ukoliko ste iskoristili svoje pravo na pristup podacima i nakon dobijanja odluke smatrate da lični podaci koje ste dobili nisu lični podaci koje ste tražili ili da niste dobili sve tražene lične podatke, možete podneti obrazloženi prigovor društvu u roku od 15 dana, pre nego što podnesete prigovor Povereniku za informacije. Mi moramo da donesemo odluku o vašem prigovoru i da ga tretiramo kao novi zahtev u roku od pet radnih dana.

 10. Završne odredbe

  Na sve što nije obuhvaćeno ovom politikom privatnosti primenjuje se važeći zakon.

  Društvo zadržava pravo da promeni ovu politiku privatnosti. O promeni ćemo vas obavestiti objavom na zvaničnoj internet stranici Hermi, d.o.o. 30 dana pre stupanja na snagu.

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o politici privatnosti ili informacijama koje imamo o vama, pošaljite nam i-mejl na info@hermi.si.

 11. Važenje politike privatnosti

  Ova politika privatnosti je objavljena na internet stranici Hermi, d.o.o. društva i stupa na snagu 25. maja 2018.


Hermi, d.o.o.

"

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 37. deo br. 18

11283 Beograd

Srbija